PHYSIO UBC 600

Thiết bị tập luyện chi trên kèm màn hình hiểm thị các thông số