Đội ngũ nhân sự

Ông Đinh Chí Thành

Trưởng đại diện Hãng Physiomed tại Việt Nam