HỆ THỐNG ROBOT TẬP VẬN ĐỘNG KHÔNG TRỌNG LƯỢNG

PHYSIORUN

Hệ thống được sử dụng chuyên dụng cho bệnh nhân tập bước đi ở trạng thái tự nhiên và trạng thái không trọng lượng. Hệ thống nâng đỡ bệnh nhân giúp bệnh nhân tự bật dậy và điều khiển chương trình tự luyện tập cho mình

Xem thêm