HỆ THỐNG LUYỆN TẬP - KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ TRƯƠNG LỰC CƠ

CON – TREX

Hệ thống Con-Trex bao gồm những thiết bị kiểm tra chỉ số sinh học, luyện tập và điều trị trong lĩnh vực PHCN, thể thao và nghiên cứu.

Xem thêm